Usluge prodavcima nekretnina

Osnovna funkcija agencija za nekretnine je posredovanje u prodaji nepokretnosti kako na strani prodavaca tako i na strani kupaca.

Zastupanje prodavaca započinje u skladu sa zakonom potpisivanjem Ugovora o posredovanju i davanjem saglasnosti za oglašavanje. Za potpisivanje tih dokumenata neophodna je važeća lična karta radi utvrđivanja identiteta klijenta u skladu sa zakonom i neki od dokumenata kojim se dokazuje vlasništvo nad prodajnom nepokretnosti( izvod iz katastra, prepis posedovnog ili vlasničkog lista, rešenje o nasledstvu,rešenje o otkupu i slično).

Originalna dokumenta i overene fotokopije nisu potrebni pri potpisivanju ugovora o posredovanju već kod overe kupoprodajnog ugovora kod javnih beležnika-notara.

Agent upoznaje klijenta sa Pravilima poslovanja i najbitnijim elementima ugovora kao što su: rok važenja ugovora,provizija,ekskluzivnost ugovora i drugo.

Naši ugovori u skladu sa zakonom nisu u osnovnoj verziji ekskluzivni tako da klijenti imaju mogućnost istovremene saradnje i sa drugim agencijama ili da prodaju nepokretnost u sopstvenoj režiji.

Skrećemo pažnju klijentima da je proces prodaje nepokretnosti jedna od najozbiljnijih pravnih i finasijskih radnji te je vrlo bitno proceniti agenciju sa kojom nameravate da radite i delite poverljive informacije, kao i sopstvene mogućnosti za realizaciju celokupnog procesa u sopstvenoj režiji.

Provizija je jedan od najbitnijih elemenata ugovora, njena visina se određuje u dogovoru sa klijentom i u skladu sa Pravilnikom o tarifi i plaća se od ostvarenog kupoprodajnog iznosa prilikom zaključenja kupoprodajnog ugovora. Prilikom naplate provizije klijent dobija fiskalni isečak u skladu sa zakonom.

Oglašavanje nepokretnosti se vrši u skladu sa zakonom i dogovorom sa klijentom. Agencija vrši izradu oglasa, oglašavanje, mapiranje i svu komunikaciju sa interesentima. Celokupna naša precizna prezentacija nepokretnosti i procedura ima za cilj da u obilazak nepokretnosti učestvuju samo stvarno ozbiljni kupci radi što manjeg uznemiravanja naših klijenata.

Sve informacije o pravnim i poreskim obavezama klijent dobija pravovremeno. Agent ukazuje klijentu na pravne nedostatke dokumentacije vezane za nepokretnost i blagovremeno upućuje klijenta na način njihovih rešavanja u cilju otklanjanja problema overe kupoprodajnog ugovora kod notara.

Klijent određuje prodajnu cenu i može zatražiti pomoć agenta u njenom određivanju u smislu dobijanja informacija o stanju ponude i tražnje, obimu prometa, ceni konkurentnih nepokretnosti na određenoj mikro lokaciji i slično.

Tokom trajanja ugovora o posredovanju klijent ima pravo na dobijanje izveštaja (posećenost oglasa, obim prometa, cene na tržištu i slično) i to u elektronskom obliku, poštom ili telefonom a sve u skladu sa dogovorom.

Kreirajte uslove saradnje sa nama